Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju:

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/18) Obrazovno kreativni centar, D. R. Bobija br. 6/1, Bor (u daljem tekstu „OKC“), u svojstvu rukovaoca podataka, obaveštava vas da prikuplja vaše podatke u svrhu pohađanja onlajn seminara i obrađuje vaše podatke (u daljem tekstu „Podaci“) u svrhu izrade uverenja koje OKC izdaje na osnovu akreditacije od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu „Zavod“), kao i u svrhu obaveštavanja o novim trendovima, edukaciji i promotivnim aktivnostima OKC-a.

U vezi sa tim, OKC obaveštava lica od kojih se prikupljaju Podaci o sledećem:

 • Podatke koje OKC prikuplj prilikom prijave na onlajn seminar su: ime i prezime, imejl adresa, broj telefona, ustanova i mesto u kome radi lice koje koristi usluge OKC-a.
 • Podatke koje OKC prikuplja i obrađuje prilikom izrade uverenja o savladanom programu stručnog usavršavanja definisani su odredbama koje su propisane od strane Zavoda: ime i prezime, datum i mesto rođenja, naziv obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je lice zaposleno i sedišete obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je lice zaposleno.
 • OKC prikuplja i obrađuje Podatke putem prijave na seminar i upitnika koje popunjavate nakon završetka seminara.
 • Vaši Podaci koriste se za najavu i obaveštanje o događajima i seminarima koji su u organizaciji OKC-a.
 • Pristanak na prikupljanje podataka obavlja se automatski kada se prijavljujete na onlajn seminar. Pristanak na obradu podataka obavlja se kada, po završetku seminara, popunjavate upitnike za izradu uverenja o savladanom programu stručnog usavršavanja koje OKC izdaje na osnovu akreditacije od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 • Podaci koji se prikupljaju čuvaju se 10 godina.
 • OKC neće koristiti Podatke navedene u prijavi i upitnicima u druge svrhe, sem navedenih, neće ih davati trećim licima, niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

Lice čiji se Podaci prikupljaju i obrađuju ima prava:

 1. Na opoziv saglasnosti za obradu podataka pisamo ili usmeno na zapisnik u kom slučaju lice koje je dalo pristanak je dužno da OKC-u nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva pristanka nedozvoljena je obrada podataka.
 2. U slučaju nedozvoljene obrade Podataka.

Obrada podataka nije dozvoljena:

 1. ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 2. ako se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 3. ako svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. ako je lice na koje se Podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. ako je način obrade nedozvoljen;
 6. ako je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 7. ako su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 8. ako je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo;
 9. Na obaveštenje u vezi sa obradom podataka;
 10. Na uvid i kopiju podataka koji se obrađuju;
 11. Na zahtev za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka (ukoliko nije jasno određena svrha obrade ili jeizmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za izmenjenu svrhu, ukoliko je ostvarena odnosno podaci više nisu potrebni zaostvarivanje svrhe kao i ukoliko ako je način obrade nedozvoljen, podatak spada u u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu saodredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti); prekid i privremenu obustavu obrade (ukoliko se osporava tačnost,potpunost i ažurnost Podataka); kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost,potpunost i ažurnost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih Podataka možete nas kontaktirati:

Obrazovno kreativni centar

D.R. Bobija 6/1 19210 Bor, Srbija

Imejl: info@okc.rs

Način rešavanja reklamacija

U slučaju da ste nezadovoljni seminarom za koji ste uplatili kotizaciju, 5 dana nakon početka seminara možete zatražiti ispisivanje sa seminara i povraćaj kotizacije. U slučaju bilo kakvih problema, slobodno nas kontaktirajte na  imejl: info@okc.rs