Kako do uvjerenja?

Uvjerenja koja učesnici dobijaju nakon pohađanja seminara su dokaz uspešne realizacije programa koje je odobrila određena ustanova koja izdaje uvjerenja. Uvjerenja nam služe da prema Pravilniku (o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne uloge), obnovimo licencu ili napredujemo u viša zvanja. 

Od školske 2019/2020. godine, Zavod za školstvo Crne Gore doneo je smernice organizatorima programa, prema kojima učesnici seminara mogu da dobiju uverenje. Evo koji su to koraci u slučaju OKC seminara:

5 koraka

Uspešno realizovan seminar

Ovo znači da ste seminar pohađali redovno, odnosno pristupali najmanje jednom nedeljno i da ste na kraju ostvarili rezultat od najmanje 70% na zadacima i testovima.

Realizacija aktivnosti u ustanovi

Nakon uspešnog završetka seminara, polaznici su u obavezi da realizuju aktivnosti profesionalnog razvoja kroz koje primjenjuju stečena znanja i vještine u matičnoj ustanovi.

Izveštaj ustanove

Koordinator/ka za PRNŠ/V ili uprava škole/predškoske ustanove dostavlja Izvještaj o realizovanoj aktivnosti profesionalnog razvoja nama, organizatorima seminara. 

Rok za ovaj korak je 60 dana od dana završetka realizacije seminara. 

Obrazac koji treba da popuni i potpiše Koordinator PRNŠ/V možete preuzeti klikom na sledeći link:

Obrazac za izveštaj koordinatora

 

Izveštaj organizatora

Nakon što nam ustanova dostavi Izveštaj da ste uspešno realizovali aktivnost, mi prosleđujemo dokumentaciju Zavodu za školstvo CG u roku od 70 dana od dana završetka realizacije obuke.

Izdavanje uvjerenja

Nakon toga Zavod za školstvo CG izdaje uvjerenja polaznicima obuke.