Na osnovu člana 107b stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07 i “Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13) Ministarstvo pro-svjete donijelo je 

P R A V I L N I K 

O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA DOZVOLE ZA RAD  NASTAVNIKU, DIREKTORU I POMOĆNIKU DIREKTORA OBRAZOVNO-VASPITNE USTANOVE 

Sadržaj 

Član 1 

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način i postupak izdavanja i obnavljanja dozvole za rad (u daljem tekstu: licenca) nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, saradniku u nastavi i dugim izvođačima obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: nastavnik), direktoru i pomoćniku direktora predškolske ustanove, osnovne škole, gimnazije, stručne škole, mješovite škole, obrazovnog centra, resursnog centra i organizatora obrazovanja odraslih, kao i sadržaj i oblik licence. 

Licenca 

Član 2 

Licenca je javna isprava kojom se, saglasno zakonu, dokazuje potreban nivo opštih i stručnih kompetencija nastavnika, direktora i pomoćnika direktora za period od pet godina. 

Upotreba rodno osjetljivog jezika 

Član 3 

Svi izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu. 

Izdavanje licence 

Član 4 

Nastavniku se izdaje licenca nakon položenog stručnog ispita za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama. 

Licenca se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva nastavnika. 

Uz zahtjev za izdavanje licence podnosi se: 

-diploma, odnosno uvjerenje o stečenom obrazovanju; i 

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 

Zahtjev, iz stava 2 ovog člana, nastavnik koji realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, opšte srednje obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje u resursnom centru i vaspitanje u domu učenika, odnosno domu učenika i studenata podnosi Zavodu za školstvo (u daljem tekstu: Zavod), a nastavnik koji realizuje stručno obrazovanje i obrazovanje kod organizatora obrazovanja odraslih Centru za stručno obrazovanje (u daljem tekstu: Centar). 

Obnavljanje licence 

Član 5 

Nastavniku, direktoru odnosno pomoćniku direktora može se obnoviti licenca (relicenciranje) ukoliko je uspješno završio stručno usavršavanje po programima stručnog usavršavanja nastavnika iz prioritetnih oblasti i drugim programima stručnog usavršavanja nastavnika, koje donosi Nacionalni savjet za obrazovanje u skladu sa zakonom. 

Trajanje stručnog usavršavanja 

Član 6 

Stručno usavršavanje iz člana 5 ovog pravilnika traje 16 sati iz prioritetnih oblasti i osam sati iz drugih programa stručnog usavršavanja nastavnika. 

Izuzetno, od stava 1 ovog člana, nastavnik, direktor i pomoćnik direktora koji tokom studija nije polagao ispite iz pedagoško-psihološke grupe predmeta za obnavljanje licence potrebno je da se stručno usavršava i 16 sati iz tih oblasti. 

Stručno usavršavanje iz st.1 i 2 ovog člana srazmjerno se raspoređuje na period od pet godina u skladu sa katalogom stručnog usavršavanja realizacije odobrenih programa stručnog usavršanja. 

Nadležnost 

Član 7 

Zahtjev za obnavljanje licence nastavnik koji realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, opšte srednje obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje u resursnom centru i vaspitanje u domu učenika, odnosno domu učenika i studenata, direktor i pomoćnik direktora predškolske ustanove, osnovne škole, gimnazije, resursnog centra i obrazovnog centra podnosi Zavodu, a nastavnik koji realizuje stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih kod organizatora obrazovanja odraslih, direktor i pomoćnik direktora stručne škole, mješovite škole i organizatora obrazovanja odraslih podnosi Centru. 

Podnošenje zahtjeva 

Član 8 

Zahtjev za obnavljanje licence nastavnik, direktor i pomoćnik direktora podnosi šest mjeseci, a najkasnije 90 dana prije isteka roka važeće licence. 

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se: 

– diploma, odnosno uvjerenje o stečenom obrazovanju; 

– važeća licenca; 

– potvrda o uspješno završenom stručnom usavršavanju nastavnika. 

Dokazi iz stava 2 ovog člana, člana 4 stav 3 i člana 9 stav 2 ovog pravilnika dostavljaju se u originalu ili formi ovjerene kopije. 

Podnošenje zahtjeva nakon utvrđenog roka 

Član 9 

Nastavnik, direktor, odnosno pomoćnik direktora koji iz opravdanih razloga (duže liječenje, odsustvo i sl.) nije podnio zahtjev za obnavljanje licence u roku iz člana 8 stav 1 ovog pravilnika može podijeti zahtjev do dana isteka roka važeće licence. 

Uz zahtjev za obnavljanje licence dostavljaju se dokazi na osnovu kojih se cijeni opravdanost razloga iz stava 1 ovog člana. 

Komisija 

Član 10 

Ispunjenost uslova za izdavanje, odnosno obnavljanje licence utvrđuje komisija za licenciranje (u daljem tekstu: komisija) koju obrazuje Zavod, odnosno Centar. 

Zavod, odnosno Centar obrazuje potreban broj komisija, po pravilu, po nivoima obrazovanja. 

Komisiju čine predsjednik i najmanje dva člana, za koje se u slučaju odsutnosti imenuju zamjenici. 

Komisija se obrazuje na period od pet godina. 

Komisija ima sekretara. 

Administrativne poslove za potrebe komisije obavlja Zavod, odnosno Centar. 

Bliži sastav i način rada komisije utvrđuje se aktom o njenom obrazovanju. 

Odlučivanje po zahtjevu 

Član 11 

Komisija je dužna da zahtjev za izdavanje licence razmotri u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za obnavljanje licence. 

Ako je zahtjev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence nepotpun ili nijesu dostavljeni potrebni dokazi, komisija će, u pisanoj formi, obavijestiti podnosioca zahtjeva da otkloni utvrđene nedostatke i odrediti rok u kojem je podnosilac zahtjeva dužan da otkloni utvrđene nedostatke. 

Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku smatra se da je odustao od zahtjeva. 

Ako su ispunjeni svi propisani uslovi komisija donosi rješenje o ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno obnavljanje licence. 

Ako je zahtjev neblagovremen, ili ako nijesu ispunjeni svi propisani uslovi, komisija će donijeti rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva. 

Na rješenje iz stava 5 ovog člana podnosilac zahtjeva može podnijeti žalbu organu državne uprave nadležnom za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana dostavljanja. 

Rješenje Ministarstva je konačno. 

Izdavanje licence 

Član 12 

Na osnovu konačnog rješenja o ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno obnavljanje licence Zavod, odnosno Centar izdaje licencu. 

Sadržaj i obrazac licence 

Član 13 

Licenca sadrži podatke o: 

-organu koji izdaje licencu; 

-imenu i prezimenu lica kojem se izdaje licenca; 

-datumu i mjestu rođenja lica kojem se izdaje licenca; 

-nazivu ustanove na kojoj je stečeno obrazovanje; 

-zvanju, odnosno nazivu studijskog programa; 

-nivou nacionalnog okvira kvalifikacija; 

– periodu važenja licence; 

– registarskom broju licence; 

– potpisu predsjednika komisije, potpisu ovlašćenog lica i pečetu organa koji izdaje licencu; 

– mjestu i datumu izdavanja licence. 

Obrazac licence je sastavni dio ovog pravilnika. 

Obrazac zahtjeva 

Član 14 

Obrazac zahtjeva za izdavanje, odnosno obnavljanje licence utvrđuje Zavod, odnosno Centar. 

Evidencija 

Član 15 

O izdatim licencama Zavod, odnosno Centar vodi evidenciju. 

Podatke o izdatim licencama Zavod, odnosno Centar dostavlja Ministarstvu. 

Stupanje na snagu 

Član 16 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore“. 

Broj: 01-1525/6 

Podgorica, 28. aprila 2014. godine 

Ministar, 

Slavoljub Stijepović, s.r. 

Na osnovu člana člana 107a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), 

_______________________________________________ izdaje 

(naziv organa koji izdaje licencu) 

L I C E N C U 

kojom se dokazuje potreban nivo opštih i stručnih kompetencija za rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi 

______________________________, 

(ime i prezime podnosioca zahtjeva) 

Rođen/a______________, opština ______________, država__________________ 

(datum rođenja) 

koji/a je završio/la ___________________________________________________, 

(naziv ustanove) 

zvanje, odnosno naziv studijskog programa 

__________________________________________________________________, 

čime je stekao/la____________________________________________________. 

(nivo nacionalnog okvira kvalifikacija) 

Licenca se izdaje od _____________________ do _______________________. 

(period važenja licence) 

Reg.broj:______________ 

Komisija za licenciranje Predsjednik 

___________________________

(M.P.)

D I R E K T O R 

___________________ 

Podgorica,  __________godine  (datum izdavanja)