Na osnovu člana 112 stav 6 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), Ministarstvo prosvjete donijelo je

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I NAČINU IZBORA AUTORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

(„Službeni list Crne Gore“, br. 063/16 od 06.10.2016)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se organizacija stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i drugih izvođača obrazovno-vaspitnog rada (u daljem tekstu: nastavnik), kao i način izbora autora programa za stručno usavršavanje nastavnika.

Ostvarivanje stručnog usavršavanja

Član 2

Stručno usavršavanje nastavnika (u daljem tekstu: stručno usavršavanje) podrazumijeva kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika kao unapređivanje vještina i kompetencija nastavnika kroz učenje, praktičan rad i istraživačku djelatnost, sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada i razvoja postignuća učenika i djece.

Stručno usavršavanje se ostvaruje kroz različite aktivnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja, i to:

 • programe stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: program);
 • korišćenje stručne literature i drugih izvora;
 • realizaciju oglednih i uglednih časova/aktivnosti;
 • hospitovanje;
 • učešće u radu fokus grupa, okruglih stolova, panel diskusija, poster prezentacija, debata i sl;
 • sprovođenje akcionih istraživanja;
 • učešće u radu profesionalnih mreža na različitim nivoima;
 • nacionalne i međunarodne konferencije i naučne skupove.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Nadležnosti

Član 4

U organizovanju stručnog usavršavanja Zavod za školstvo (u daljem tekstu: Zavod), odnosno Centar za stručno obrazovanje (u daljem tekstu: Centar):

 • oblikuje smjernice stručnog usavršavanja;
 • oblikuje i određuje uputstva i metodologiju za pripremu i izvođenje programa;
 •    – predlaže prioritetne oblasti stručnog usavršavanja, saglasno zakonu;
 •    – priprema stručne osnove za opredjeljivanje za pojedine programe; i
 •    – obavlja druge poslove u skladu sa ovim pravilnikom.

Konkurs

Član 5

Autori programa se biraju putem javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs).

Zavod, odnosno Centar raspisuje konkurs svake druge godine.

Konkurs se objavljuje u jednom štampanom mediju i na internet stranici Zavoda, odnosno Centra.

Autor

Član 6

Na konkurs se prijavljuje autor programa koji, saglasno zakonu, može biti pravno ili fizičko lice koje obavlja obrazovno- vaspitnu ili naučno-istraživačku djelatnost, licencirana ustanova visokog obrazovanja i strukovno udruženje nastavnika.

Sadržaj konkursa

Član 7

Konkurs sadrži:

 • predmet konkursa i prioritetne oblasti stručnog usavršavanja;
 • uslove koje treba da ispunjava autor programa;
 • rok za dostavljanje programa, koji ne može biti kraći od 30 dana;
 • način dostavljanja programa;
 • potrebnu dokumentaciju koju autor programa treba da priloži;
 • kontakt lica koja su ovlašćena za davanje informacija;
 • datum i mjesto javnog otvaranja prispjelih programa; i
 • rok u kojem će autori programa biti obaviješteni o rezultatima konkursa.

Nakon objavljivanja konkursa, Zavod odnosno Centar je dužan da zainteresovanom autoru programa omogući uvid u konkursnu dokumentaciju.

Dokumentacija

Član 8

Autor programa, uz program, dostavlja:

 • popunjen obrazac prijave, koji utvrđuje Zavod odnosno Centar;
 • preporuku institucije, ustanove, odnosno organizacije koja podržava program i njene reference u odnosu na temu programa;
 • reference autora programa u vezi sa temom programa;
 • scenario programa; i
 • rezime programa za objavljivanje u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog).

Komisija

Član 9

Vrednovanje i stručnu ocjenu programa vrši komisija koju obrazuje Zavod, odnosno Centar.

Na prijedlog komisije iz stava 1 ovog člana, Zavod odnosno Centar utvrđuje prijedlog izabranih autora programa.

Odlukom o obrazovanju komisije iz stava 1 ovog člana, određuje se broj članova, način rada i zadaci komisije.

Zaposleni u Zavodu, odnosno Centru koji je interesno povezan sa ponudom autora programa, u smislu poslovne povezanosti ili rodbinskih veza do četvrtog stepena srodstva, ne može. učestvovati u stručnom ocjenjivanju programa.

Odluka o izboru autora programa

Član 10

Prijedlog izabranih autora programa, Zavod odnosno Centar dostavlja Nacionalnom savjetu za obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savjet) koji, saglasno zakonu, donosi odluku o izboru programa.

Odluku iz stava 1 ovog člana, Nacionalni savjet donosi u roku od 45 dana od dana dostavljanja prijedloga od strane Zavoda, odnosno Centra.

Obrazloženu odluku o izboru autora programa Zavod, odnosno Centar dostavlja autorima programa koji su učestvovali na konkursu.

Nedostajući programi

Član 11

Ako se na konkurs ne prijavi ili se na konkursu ne odabere program za prioritetnu oblast stručnog usavršavanja, Zavod odnosno Centar može da uputi poziv autoru iz člana 6 ovog pravilnika za izradu nedostajućeg programa za prioritetnu oblast stručnog usavršavanja.

Na vrednovanje i izbor programa iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe koje se odnose na izbor autora programa po konkursu.

Žalba

Član 12

Autor programa koji smatra da njegov program iz neopravdanih razloga nije izabran može podnijeti žalbu Ministarstvu.

Katalog

Član 13

Zavod, odnosno Centar objavljuje izabrane programe u Katalogu.

Katalog se, po pravilu, objavljuje do kraja juna tekuće godine na internet stranici Zavoda, odnosno Centra.

Sadržaj Kataloga

Član 14

U Katalogu se za svaki program navodi:

 • naziv programa;
 • autor programa;
 • broj telefona i e-mail adresa koordinatora;
 • opšti i specifični ciljevi;
 • ciljna grupa;
 • način realizacije;
 • teme;
 • trajanje; i
 • broj učesnika.

Status

Član 15

Međusobna prava i obaveze Zavoda, odnosno Centra i autora programa uređuju se ugovorom.

Zavod, odnosno Centar poziva autora čiji je program izabran da zaključi ugovor iz stava 1 ovog člana najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisanog poziva.

Zaključivanjem ugovora iz stava 1 ovog člana, autor programa stiče status izvođača programa.

Ako autor programa koji je izabran ne potpiše ugovor u roku iz stava 2 ovog člana, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Izbor i organizovanje

Član 16

Zavod, odnosno Centar organizuje programe iz Kataloga, u skladu sa prioritetnim oblastima stručnog usavršavanja.

Program iz Kataloga, Zavod odnosno Centar može da organizuje i na zahtjev obrazovno-vaspitne ustanove, odnosno nastavnika.

Nastavnici se prijavljuju za programe podnošenjem prijave Zavodu, odnosno Centru.

Potvrda

Član 17

Zavod, odnosno Centar nastavnicima izdaje potvrdu o pohađanju programa.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se nakon što se Zavodu, odnosno Centru dostavi izvještaj o realizovanom programu.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana podnosi izvođač programa.

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana i prijave iz člana 16 stav 3 ovog pravilnika utvrđuje Zavod, odnosno Centar.

Čuvanje dokumentacije

Član 18

Izvođač programa je dužan da čuva cjelokupnu dokumentaciju pet godina poslije realizovanog programa.

U slučaju statusnih promjena ili prestanka djelatnosti izvođača programa, cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na program predaje se Zavodu, odnosno Centru.

Evidenciju o pohađanju i nazivu programa vodi ustanova u kojoj je nastavnik zaposlen.

Lični podaci

Član 19

Izvođač programa koristi i čuva lične podatke o učesnicima programa, u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

Prestanak važenja

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG“, broj 20/04).

Stupanje na snagu

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 620-583/2016-4

Podgorica, 28. septembra 2016. godine

Ministar,

mr Predrag Bošković, s.r.