Nastava engleskog jezika zasnova na interdisciplinarnom pristupu

Broj u katalogu: 79

Broj bodova: 24

Cena: 28 eura

  • Nastavnicima engleskog jezika u osnovnim školama
  • Nastavnicima engleskog jezika u gimnazijama
  • Nastavnicima engleskog jezika u srednjim stručnim školama

Da li vi imate sličan problem?

Svoju nastavu najčešće  zasnivate na tekstovima i zadacima koje imate u udžbenicima i takav rad uglavnom funkcioniše i doprinosi ostvarivanju ishoda. Međutim, često naiđete na teksove čiji sadržaj ne odgovara uzrastu i predznanju učenika. Očekujete da im je poznat istorijski kontekst nekog događaja o kom čitaju, a onda shvatite da se oni time bave na časovima istorije tek naredne godine.  Ili pak, vaši učenici se uključuju u međunarodne projekte u okviru različitih predmeta, ali imaju poteškoća da svoje znanje prenesu na engleskom jeziku jer nemaju odgovarajući stručni vokabular.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovaj seminar ima za cilj da nastavnicima ponudi ideje kako da sadržaje drugih predmeta povežu sa nastavom stranog jezika. Horizontalno povezivanje sadržaja doprinosi da se oni lakše usvajaju i primenjuju.  Uz to, nastavnicima će biti predstavljeni veb-alati kojima će se dodatno upotpuniti nastava jezika i doprineti unapređenju digitalnih veština nastavnika i učenika. Pohađanjem ovog seminara imaćete pristup bazi sa tematskim rečnikom iz engleskog jezika, ali i pripremu za čas koju možete koristiti odmah po završetku seminara.

  1. Uvod – interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika sa osvrtom na specifičnosti vokabulara – Predstavljanje pojmova CLIL (Content and Language Integrated Learning) i CBLT (Content-Based Language Teaching), mogućnosti primene i prednosti interdisciplinarnog pristupa u nastavi stranog jezika, osobenosti stručnog vokabulara i formiranje onlajn rečnika za određene nastavne predmete;
  2. Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu engleskog jezika kroz integrisanu nastavu – Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu vokabulara, razumevanje jezika, usmeno i pismeno izražavanje;
  3. Interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika uz primenu IKT-a– Vrste i odlike veb-alata i njihova primena u nastavi engleskog jezika, kreiranje interaktivnih vežbi uz pomoć veb-alata;
  4. Evaluacija postignuća učenika u toku i nakon interdisciplinarnog časa – Oblici evaluacije i kreiranje segmenta časa koji sadrži jednu od predstavljenih aktivnosti (tabele, upitnici, posteri, ilustracije, evaluacioni listići, diskusione grupe, debata, simulacije).

Dragana Andrić

Već skoro dve decenije radi kao nastavnik engleskog jezika u OŠ „Heroj Radmila Šišković“ u Smederevskoj Palanci. Uživa u sticanju novih znanja i veština i rado primenjuje ranovrsne metode u svojoj pedagoškoj praksi. Svoja iskustva razmenila je kroz radionice sa kolegama iz mnogih zemalja u regionu. Kroz eTwinning projekte sarađuje sa kolegama iz Evrope. Koordinira radom udruženja profesora engleskog jezika „ELTA“ na lokalnom nivou. 2017. stiče zvanje pedagoškog savetnika.

Bojana Nikić Vujić

Radi kao nastavnik engleskog jezika u OŠ „Ivo Andrić“ i Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi u Beogradu. Tokom svog profesionalnog rada predavala je učenicima i studentima od predškolskog do fakultetskog uzrasta. Magistar je filoloških nauka- smer Metodika nastave engleskog jezika. Poseduje licencu za pedagoškog savetnika i član je komisije za Ispit za licencu. Poseduje sertifikat za trenera za obuku nastavnika i održala je brojne obuke, radionice i seminare u zemlji i inostranstvu. Autor je više akreditovanih seminara stručnog usavršavanja, udžbenika i priručnika za nastavnike. Član je uredničkog tima i odbora ELTA – Udruženja nastavnika engleskog jezika. Veruje u celoživotno učenje, voli svoj posao i trudi se da stečena znanja primeni kako bi kod učenika razvila motivisanost, samopouzdanje i želju za znanjem.

Vesna Tutunović

Nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi „Ivo Andrić“ iz Beograda od 2005. godine. U svom dosadašnjem radu učestvala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i aktivnostima koje su za cilj imale unapređenje jezičkih kompetencija učenika, razmena kulturnih tekovina, unapređenje znanja iz IKT-a i znanja vezanih za različite predmete. Učestvovala je u međunarodnim projektima na portalu eTwinning, projektu u programu Erazmus+, Skypeathon u organizaciji Microsoft Education, projektima OI Srbije u priprema za Olimpijske igre mladih itd. Svoje časove organizuje na način da u fokusu nije samo usvajanje jezičkih sadržaja, već i sadržaja drugih predmeta, što nastavu stranog jezika čini zanimljivijom i dinamičnijom. Putem modernih sredstava komunikacije učionicu otvara ka svetu i povezuje učenike sa vršnjacima iz drugih zemalja putem Skajpa. Ta aktivnost prepoznata je i nagrađena na jednom nacionalnom takmičenju za nastavnike.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru steći ćete i poboljšati vaše digitalne veštine, naučićete da napravite didaktičke materijale uz pomoć veb-alata i poboljšati uspeh učenika u odeljenju.

Nije potrebno prethodno predznanje niti praktično iskustvo u izvođenju interdisciplinarne nastave engleskog jezika, jer ćete na seminaru naučiti sve što je potrebno za izvođenje ove vrste nastave.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Pronađite još OKC seminara